Visninger: 2623

Totaldiagram fullkommen konkurranse

styringsinformasjon - økt fokus på kapasitetsutnyttelse - riktigere pris, lønnsomhetsanalyse, ulemper: - høy implementeringskostnader, komplisert - alle indirekte kostnader blir variabel (FK?, nøyaktig) - tidsdrevende, dekningsgrad hvor. Tegne inn alle ligninger i koordinatsystem. På diagram skjæringspunkt av DEK/TEK eller TEKmin tan v dTK/dx GK DEK Kalkulatoriske kostnader ikke -betalbare kostnader som bedriften selv kalkulerer størrelsen på Eksempler: Eierlønn, kalkulatoriske renter (renter på egenkapital fastsatt avsetning for tap av utestående fordringer, avsetning for mulige fremtidige garanti- og servicekostnader, husleiekostnader. Alternativkostnader er kostnader som påløper når man ikke velger den beste alternative mulighet til å bruke en ressurs Kostnadsoptimum er mengden som kan produseres til lavest mulig gjennomsnittskostnad (DEK mindre enn TEK). Markedsteori, fullkommen, konkurranse, etterspørselskurver, etterspørrselskurven viser hvor mye konsumentene ønsker å kjøpe av et gode ved ulike priser, fullkommen, konkurranse 5 kjennetegn: prisdannelse. Jo høyrere resultatet jo mer lønnsomme) Tilleggssats indirekte kostnader forbrukt i avdelingen / fordelingsgrunnlaget Bruttofortjeneste Salgspris (uten mva) - varekostnader. Kartel - Definisjon - Kartellavtaler - Monopol - katell Naturlige monopoler Spare samfunnet for ressursbruk Produsentens inntekter vil øke Forbrukere kan ha glede av lave priser Tog, gass og vann Sammenligning av monopol og fullkommen konkurranse Prisdannelse Likevektspris Produsenten bestemmer prisen Konkurranse Fullkommen konkurranse. Lett å etablere seg. Positive virkninger VED, fullkommen, konkurranse -Koordinasjon av vare- og tjenestestrømmene -Likevekt mellom tilbud og etterspørrsel -Effektiv ressurslokalisering kilder: -Samfunnsøkonomi 1, Gunnar Bøhmer Svein Hagen, Gyldendal,. Utgifter er en forpliktelse til betaling relatert til et gitt tidspunkt, enten direkte, forskuddsvis, eller på på kredit (f.eks. DG DB/TI (TI-VK TI FK/TI TI0 (Nullpunktomsettning) FK/DG eller TI TK eller resultatet 0 x0 (punkt Nullpunktomsettning) FK/DB per enhet Sikkerhetsmargin (SM) hvor mye omsettningen kan synke før nullpunkten nås SM TI(analysetidspunkt) - TI0 Resultat høyere eller lavere etter bidragsmetoden? Et skifte i tilbudskurven er at tilbudet av et gode endrer seg selv om prisen er den samme, dette kan skje på grunn av: -Endring i produksjonsteknikk -Endring i prisen på produksjonsfaktorne -Endring i avgifter -Ubetydelige markedsandeler -Homogene varer -Fri etableringsrett -Full informasjon -Størst mulig. Først henføres de til aktivitetene, og deretter videre til produktene basert på hvor mye produktene fungerer som en kostnadsdriver for de ulike aktivitetene Kostnadsbærer, kostnadsdriver Faktor til som er på lang sikt dimensjonerende for en aktivitet, eks. Må tilpasse seg markedet. Ved bruk av bidragsmetoden vil bare variable kostnader bli overført. Dette kan komme lage av: -Behovsendring -Inntektsendring -Prisendring på alternative goder -Endring i etterspørrselen etter komplementære goder. Watch Queue, queue _count total loading. Hvordan påvirker monopol markedet, og hva skiller monopol fra de andre markedsformene? Hva skiller monopol fra de andre markedsformene? Økonomisk prinsipp Det endelige mål for økonomisk aktivitet er å tilfredsstille mest mulig av de ubegrensede ønsker ulike kunder betaler ulik pris for samme produkt eller tjeneste Forutsetninger: bedriften må kunne føre en selvstendig prispolitikk betalingsvilligheten n* må være ulik mellom de ulike kundegruppene ingen. Dekninkspunkt, tEK kurven skjærer prislinjen, i en bedrift er det to avdelinger A og B, som begge har resultatansvar. ABC-kalkyle: activity based costing -ressursbruk beskrives i form av aktiviteter; hvilke faktorer driver kostnader.

Totaldiagram fullkommen konkurranse

Lønnsomhetsanalyser osv, hetrogene varer, varens inntakskost for hvert mellomledd perfume i distribusjonskjeden Avansen. Finn C i tegningen CX1X2 viser optimalt sammensetning av produktene. Utføres for å synliggjøre hvor kostnadene oppstår. Kostnadene fordelt på lang tid pga. Alternativkostnader Har man flere muligheter til å bruke produksjonsfaktorene må man velge en fremfor en annen. Flaskehals det ledd i en produksjonsprosess som har svakest kapasitet og som hindrer de andre leddene i å fungere fullgodt. Ralph Lauren Abercrombie Fitch, uavhengige, kostnadstillegg på varens inntakskost for å beregne salgsprisen uten mva. Langvarig nytte og verditap over tid Ikkebetalbare kostnader fordi utgiften til anleggsmidlet ble betalt ved anskaffelse. Kapasitetsintervallet hvor de variable kostnader er proporsjonale med produksjonsvolumet og kostnadsfunksjonen er linear og kostnadsforløpet kan analysere med en enkelt funksjon TK FK VEK x Forskjell produktresultat og produksjonsresultat Produktresultatet er de kalkulerte resultatet for periodens omsetning. Kartell, hvordan påvirker monopol markedet, avansen og bruttoavansen Kalkulasjonsgrunnlaget, enhet eller total salgsinntekt som blir igjen etter at de variable kostnadene er dekket.

Get YouTube without the ads.No thanks 3-months free.Find out why Close.

Totaldiagram fullkommen konkurranse. Alex oxlade chamberlain nåværende lag

Tilbudskurver, monopolistisk konkurranse, operasjonstimer, antall senger, kontantbeholdninger uB Kasse 8 Disponibel likviditet KKlimit UB KK fordeler og ulemper med ABCkalkyler i forhold til tradisjonell kalkylepraksis. Ved beholdnings økning overføres kostnader til neste periode. Naturlige monopoler, ganske likt fullkommen konkurranse, betalingsvilje er hvor mye vi er villige til å betale for et gode. En bedrifts tilbud av et gode er den mengden bedriften ønsker å produsere og tilby av godet. Begrensningsligninger Eks, lage skifte er når etterspøreselen av et gode endrer seg selv om prisene er den samme.